Wie is er betrokken bij het beheer van een zonnepark?

Dit wordt op een later moment door Steenergie uitgewerkt. We zijn nu met de voorbereidingen bezig voor de vergunning van de zonneparken. Wat wel bekend is, is dat de zonnepanelen een minimum aan onderhoud vereisen, dus er is geen vast personeel ter plaatse nodig. Periodiek zal een algemene onderhoudscontrole op de locatie worden uitgevoerd.

Wie exploiteert de geleverde opbrengst van energie?

Steenergie exploiteert het zonnepark. De opbrengsten van het zonnepark gaan onder andere naar inwoners en lokale bedrijven die financieel participeren in het zonnepark. Daarnaast gaan opbrengsten van het zonnepark naar een duurzaamheidsfonds waarover de leden van de coöperatie beslissen. De gemeente Steenwijkerland heeft ook eisen gesteld aan het toewijzen van opbrengsten van het zonnepark aan […]

Zon op land(bouwgrond) wordt gestimuleerd door de buitensporige verdienpotentie.

Door de steeds verder afnemende subsidie SDE++ en de voorwaarden voor landschappelijke inpassing, maximaal 80% benutten van plangebied voor zonnepanelen en de bijdrage aan de KGO is de tijd van buitensporige verdienpotentie wel voorbij. Steenergie wil door de plannen een bijdrage leveren aan de energietransitie in Steenwijkerland en daarbij kiest Steenergie voor een goede balans […]

Hoelang zijn de zonneparken operationeel?

Systemen hebben inmiddels zo’n kwaliteit dat ze minimaal 25 jaar meegaan. Steenergie vraagt ‘tijdelijke’ vergunningen van 25 jaar bij Steenwijkerland voor het zonnepark. Daarna zal Steenergie alle zonnepanelen en infrastructuur ontmantelen en alles in de oorspronkelijke staat terugbrengen.

Wat als kernfusie beschikbaar is en goedkoper is?

Wij verwachten niet dat dit op korte termijn het geval is. Ondertussen wil Steenergie een bijdrage leveren aan het verduurzamen van onze energie met de doelstelling ook de lusten lokaal binnen de gemeente Steenwijkerland te houden. Als er nieuwe vormen van energie beschikbaar komen, zal naar verwachting ook het landelijke klimaatbeleid daar rekening mee gaan […]

Zon is er overdag, maar wordt er ook gekeken naar energieopwekking ’s nachts.

Er zijn op de projectbijeenkomsten suggesties gedaan voor andere manieren om energie op te wekken. Steenergie juicht nieuwe ideeën van harte toe en zal aangedragen ideeën onderzoeken op haalbaarheid voor de coöperatie. De onderhanden projecten voor zon staan daar los van en worden voor elk plangebied uitgewerkt.

Waarom zon op land en niet op dak?

In de gemeente Steenwijkerland is beleid voor zowel zon op dak als ook zon op land. Zie ook het antwoord op de vraag over de zonneladder. De zonneladder geeft een voorkeursvolgorde aan en deze is niet volgtijdelijk. De voorkeursvolgorde van de zonneladder heeft Steenergie overigens ook: Steenergie juicht het toe wanneer inwoners en bedrijven van […]