Er zijn op de projectbijeenkomsten suggesties gedaan voor andere manieren om energie op te wekken. Steenergie juicht nieuwe ideeën van harte toe en zal aangedragen ideeën onderzoeken op haalbaarheid voor de coöperatie. De onderhanden projecten voor zon staan daar los van en worden voor elk plangebied uitgewerkt.