Zijn er gezondheidsrisico’s voor omwonenden?

Toepassing van zonne-energie heeft nagenoeg geen effecten op de gezondheid. Het veroorzaakt geen luchtverontreiniging of geluid. De omvormers die de door het zonnepaneel geleverde gelijkstroom omzetten in een wisselstroom genereren weliswaar elektromagnetische veld (EMV), maar de veldsterkte waaraan met kan worden blootgesteld ligt onder de door de overheid gehanteerde blootstellingslimiet. Omdat mensen gewoonlijk niet langdurig […]

Wat doet Steenergie om overlast van lichtweerkaatsing, geluid en elektromagnetische straling door het zonnepark te voorkomen?

Een trafostation geeft geluid af en elektromagnetische straling kan eveneens voorkomen. Wij willen de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken en zullen bij de inrichting van het zonnepark hier mee rekening houden. Het effect van elektromagnetische straling is gezien de ligging van zonnepark nihil. Weerkaatsing van licht op de zonnepanelen is gezien de hoek van […]

Ik heb een agrarisch bedrijf met percelen grond op grotere afstand. Door het zonnepark krijg ik minder kansen om in de toekomst een perceel grond dichterbij het bedrijf te krijgen.

Het klopt dat de percelen die gebruikt worden voor het zonnepark niet beschikbaar zijn voor agrarische bedrijven. Het plangebied krijgt een dubbelbestemming (zonnepark en agrarisch) en we willen deze dubbelbestemming blijven gebruiken bijvoorbeeld door beweiding van schapen. Dat zal nog worden uitgezocht op haalbaarheid en of er animo voor is. De termijn voor het gebruik […]

Zijn jullie niet bang dat dit tot verdeeldheid leidt tussen boeren, want de verdienkans voor de één hindert vaak ontwikkelmogelijkheden voor de ander?

Steenergie ruilt gronden die nodig zijn voor het zonnepark in Blokzijl met agrariërs zodat de ontwikkelkansen voor hen niet beperkt zijn. Steenergie heeft de gronden voor het zonnepark in eigendom, zodat de opbrengsten naar de omgeving kunnen en de lasten en lusten samen en lokaal verdeeld worden. In Blokzijl gaat er geen vergoeding uit het […]