Zonne-energie voor Blokzijl, door Blokzijl

Samenwerken aan nieuwe energie

Coöperatie Steenergie is voornemens om een lokaal zonnepark te ontwikkelen nabij Blokzijl. Hiervoor gaat de coöperatie in overleg met omwonenden en belanghebbenden om de voornemens te introduceren en te bespreken. Het zonnepark is gepland nabij het bestaande industrieterrein. De coöperatie vindt het belangrijk dat omwonenden en bewoners van Blokzijl in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd worden over het belang, de vorm, de organisatie en de positieve gevolgen van deze ontwikkeling. Steenergie heeft een lokale energietransitie als doel waarin de omgeving aan zet is en daar ook de revenuen naar toe gaan. Daar staan zij voor, ook in Blokzijl.

Samenwerking
Coöperatie Steenergie en energiebedrijf Falck Renewables onderzoeken de mogelijkheid omtrent het ontwikkelen van een zonnepark in Blokzijl. Partijen zijn met elkaar in contact gekomen en hebben daarbij vastgesteld dat het voordelen heeft om de inspanningen van beide op elkaar af te stemmen zodanig dat de realisatie van het zonnepark optimaal plaatsvindt in overleg met omwonenden, nabijgelegen bedrijven, grondeigenaren als ook overige belanghebbenden in Blokzijl en de gemeente Steenwijkerland. De mogelijkheden voor een samenwerking en een zo goed mogelijke inpassing in de omgeving worden onderzocht.

Voortgang
‘De totale omvang van het zonnepark is in deze fase nog niet definitief. Inmiddels zijn er met enkele grondeigenaren afspraken gemaakt om gebruik te maken van hun land. Hoe meer hectares ontwikkeld kunnen worden, hoe meer we kunnen investeren in Blokzijl, maar de omvang van het project moet uiteraard wel passen in de omgeving.’

‘We hebben daarom ingezet voor ontwikkeling aansluitend aan het bedrijventerrein van Blokzijl, een locatie waarvan de gemeente in haar uitvoeringsbeleid heeft aangegeven dat er mogelijkheden liggen. We hebben daarbij, ondanks de beperkingen die er zijn op het elektriciteitsnetwerk in Nederland, inmiddels de zekerheid voor aansluiting op het net en daarmee teruglevering van de opgewekte stroom. We willen gaan werken aan de landschappelijke inpassing en gaan daarover in gesprek met omwonenden. Daarnaast zijn we in gesprek met Falck Renewables en grondeigenaren om de omvang van het project (in hectares en megawatt geïnstalleerd vermogen) vast te stellen.’

Over waar de revenuen van dit lokale initiatief gaan landen mogen alle mensen in Blokzijl meedenken. ‘We gaan de komende weken alle inwoners schriftelijk informeren en bevragen door een enquête’, vertelt Hennie Luten, verbonden aan coöperatie Steenergie, vanuit haar ervaring met het opstarten van lokale coöperaties en omgevingscommunicatie, waarbij ze dit zonne-energieproject verder helpt.

Zon op land van Blokzijl
Inwoners uit Blokzijl krijgen voorrang bij de financiële participatie. Na het vaststellen van het projectplan wordt verder aangegeven hoe dit aspect van de participatie eruit kan komen te zien. De keuze zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het participeren in de ontwikkelingsfase (met een hoger rendement) of participaties na de ontwikkelingsfase.

Beleid
De gemeente Steenwijkerland heeft beleidskaders gemaakt voor de ontwikkeling van 125 hectare zon op land. Dit ‘bod’ heeft ze ook ingebracht bij de Regionale Energie Strategie van de regio West-Overijssel (11 gemeentes, inclusief Steenwijkerland). Alle 30 regio’s in Nederland samen hebben de opdracht vanuit het Klimaatakkoord om nog fors in te zetten op nieuwe duurzame energie (in totaal 35 TeraWattUur in 2030).

Coöperatie Steenergie
De Coöperatie Steenergie wil voor en door inwoners van Steenwijkerland spoortrekker zijn in de transitie naar een energieneutrale gemeenschap. Een lokale investering met een lokaal rendement. Dat rendement hoeft niet altijd financieel te zijn, maar kan ook een maatschappelijk rendement betekenen, door verbetering van leefbaarheid, landschap of kwaliteit van de omgeving. De coöperatie pakt de belangen van de omgeving op. Vragen voor de coöperatie kunnen gesteld worden op info@steenergie.com.