Gemeente Steenwijkerland in overleg over windbeleid

In de Steenwijker Courant online werd vanmiddag het volgende bericht gepost. De Coöperatie Steenergie kijkt uit naar het overleg hierover en pakt de handschoen graag op op samen met de omgeving over windenergie in gesprek te gaan.

Steenwijk – Burgemeester en wethouders hebben drie locaties op het oog waar een windmolenpark te realiseren is: bij Buitenpolder Kuinre, tussen Baarlo en Blankenham en Polder Giethoorn/Steenwijkerdiep-Zuid (zie kaart).

De gemeenteraad heeft zich eerder uitgesproken geen windmolens in de gemeente Steenwijkerland te willen plaatsen, maar om tot een energieneutrale gemeente te komen is windenergie naast biomassacentrales en zonne-energie een optie. De raad heeft het college opdracht gegeven hiernaar onderzoek te doen. Wethouder Tiny Bijl: „Het is nu het moment om te bespreken: willen we dit of niet?”

Voor het beleidskader ‘Windenergie uit Steenwijkerland’ hanteert het college dezelfde onderdelen als in het beleidskader ‘Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land’. ‘Welke locaties zijn geschikt, hoe dienen initiatiefnemers aan draagvlak te werken en wat verwachten we terug voor de gemeenschap (zgn. lusten en lasten).’ Bij het bepalen van de geschikte locaties is gekeken naar alle ruimtelijke- en wettelijke beperkingen en op die wijze zijn een drie kansrijke gebieden ontstaan voor de realisatie van windmolens. Met het beleidskader ‘Windenergie uit Steenwijkerland’ wordt ruimte geboden voor 400 Terrajoule opwek van hernieuwbare elektra, aanvullend op de circa 600 Terrajoule die wordt geboden door het beleidskader ‘Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land’.

1 locatie

Het college van burgemeester en wethouders spreekt de voorkeur uit om de invulling van 400 Terrajoule hernieuwbare elektra door windenergie op 1 locatie plaats te laten vinden, uitgaande van een minimaal mogelijk aantal windmolens. Vanuit deze voorkeur blijven er een 3-tal kansrijke locaties over. 400 Terrajoule komt overeen met circa 10 windmolens met een tiphoogte (het hoogste punt) van 230 meter.

3 scenario’s

Het college biedt de gemeenteraad 3 scenario’s aan. Bovenstaand scenario (10 windmolens van 230 op 1 locatie) kent de volgende lusten: Per MWh opgewekt vermogen minimaal € 0,50 afdragen aan de omgeving bij procesparticipatie en financiële participatie. Aanvullend is het ook gangbaar om landeigenaren met grond waarop geen windmolen gerealiseerd wordt en omwonenden (met of zonder grond in het gebied) compensatie te bieden. Uitgangspunt daarbij is dat alle landeigenaren en pachters in een nader te bepalen straal van minimaal 300 meter rondom een windmolenpark samen bepalen hoe de grondopbrengst wordt verdeeld en dat de omwonenden een bedrag per huishouden ontvangen als hun woning binnen dat gebied ligt. Een gangbare norm hierbinnen is dat minimaal 20% van de grondopbrengst beschikbaar gesteld moet worden voor de omwonenden binnen dat gebied.

Zonne-energie is alternatief

In het 2e scenario gaat het college uit van een andere eigendomsverdeling. Wethouder Tiny Bijl: „Dit houdt in dat het eigendom van het windmolenpark en productie van de windenergie voor 75% wordt gefinancierd door de lokale omgeving (burgers en bedrijven). Dat is 25% hoger dan de 50% die in het klimaatakkoord genoemd staat.”

Het 3e scenario houdt in: helemaal geen windenergie! Maar wat dan, vraagt het college zich af. ‘Om een energieneutraal Steenwijkerland te bereiken betekent het dat de hoeveelheid zonne-energie vergroot moet worden. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden, realiseren van zon op dak en/of zonnevelden.’

Voorkeur

Het college vraagt de gemeenteraad haar voorkeur uit te spreken voor: scenario 2 (met hogere lusten voor de omgeving). Zo niet, dan voor scenario 1. Mocht de raad hier niet voor kiezen dan blijft scenario 3 over (geen windmolens, maar meer zonne-energie).

Het voorstel wordt tijdens de politieke markt op dinsdag 4 februari besproken.