Duurzame energie opwekken in Steenwijkerland, moet dat? En hoe doen we dat?

Steenwijkerland wil een energie neutrale gemeente zijn en werkt daarom op verschillende terreinen aan beleid over
duurzaamheid. Om te voldoen aan de in de ‘Omgevingsvisie Steenwijkerland’ geformuleerde doelstelling te voldoen is er nog wel wat werk aan de winkel. Gemeente Steenwijkerland geeft in beleid nu ruimte aan zon op dak, biomassa, kleine windmolens en zon op land. Voor grotere windmolens is nog geen beleid. Alle gemeenten in Nederland hebben hun ambities met elkaar gedeeld en vastgelegd in de Regionale Energiestrategie. Steenwijkerland heeft onder andere een opgave van 406 TJ (ca 125 ha) zon op land* ingebracht.

Wat wil Steenergie?

Coöperatie Steenergie is opgericht om de uitwerking van deze doelstellingen door inwoners zelf te laten realiseren. Want, zo vinden de initiatiefnemers, met de komst van ontwikkelaars die hun kans ruiken, heeft de omgeving straks alleen de lasten. Steenwijkerland heeft genoeg kennis en ondernemerschap in huis heeft om het lokaal op te
pakken en er zo voor te zorgen dat winst uit de parken zo maximaal mogelijk ten goede komt aan de omgeving.

Mix van energie

Hoewel Steenergie een voorstander is van een mix van hernieuwbare energie, heeft Steenwijkerland op dit moment alleen beleid heeft voor ‘zon’. Om te voorkomen dat externe partijen hiermee aan de slag gaan, is Steenergie hierop ingesprongen. Dan is er nog de keuze tussen ‘zon op dak’ en ‘zon op land’. Jurjen Helfrich, voorzitter van Steenergie:
‘Eigenlijk is er geen keuze. Wat ons betreft gaan we waar mogelijk voor ‘zon op dak’, dat is een must. Maar om de doelstelling uit de Regionale Energiestrategie te halen is ‘zon op dak’ alleen niet genoeg. Niet alle daken zijn geschikt en niet overal kan het elektrische net de terug leveringen aan. Dus werken wij aan de ontwikkeling van zonneparken
binnen de gemeentegrenzen. De meeste inwoners begrijpen dat dit nodig is. Maar het is natuurlijk wel lastig als dit bij jezelf voor de deur is. Wij realiseren ons dat we bij het vinden en benutten van een geschikte locatie niet iedereen tevreden kunnen stellen. Maar we moeten de uitdaging aangaan om de energietransitie en leefbaarheid nu en voor
toekomstige generaties mogelijk te maken.’

Wat is de regionale energie strategie (RES)?

In het Klimaatakkoord (de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs) staat dat we met elkaar de CO2-uitstoot sterk gaan verminderen. 30 energieregio’s in Nederland moeten onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.**

Coöperatie Steenergie

Coöperatie Steenergie gaat voor lokale investeringen met lokaal rendement. De opbrengsten die voortvloeien uit ‘zon op land’, worden lokaal ingezet, daar waar de inwoners en omwonenden behoefte aan hebben. Maar ook kan ieder individu profiteren van de opbrengsten door financiële participatie. Meer weten? Kijk op www.steenergie.com.

* Bron: https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Duurzaam_Steenwijkerland/Gemeentelijk_beleid.
** Bron: https://www.regionale-energiestrategie.nl

Jurjen Helfrich