De voor- en nadelen van kernenergie: praat met ons mee!

Coöperatie Steenergie wil 100% lokaal energie opwekken. Op dit moment is dit mogelijk door grootschalige zon op dak, grootschalig zon op land en/of windenergie.

In Nederland klinkt een steeds dringendere oproep voor kernenergie. Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft eind 2022 een voorkeurslocatie bekend gemaakt voor twee nieuwe kerncentrales. Deze locatie ligt bij Borssele, een dorp in Zeeland waar op dit moment al één kerncentrale staat. Deze kerncentrale zorgt voor iets meer dan 3% van het totale energieverbruik in Nederland (cijfers 2020).

Voor- en nadelen

Bij de opwekking van kernenergie komen er, net als de opwek van zon- en windenergie nagenoeg geen CO2 en andere broeikasgassen vrij. Wel komen er broeikasgassen vrij tijdens de bouw en ontmanteling van de centrale, bij winning en transport van uranium en het transport, de verwerking en opslag van het kernafval. Maar zelfs als deze uitstoot wordt meegerekend komen er nog steeds minder broeikasgassen vrij dan bij de opwek van energie door fossiele brandstoffen.

De opwek van zon- en windenergie is afhankelijk van de weersomstandigheden. Dit verschilt per dag en daarom is de opwek niet constant. Er zijn dagen met een overschot of met een tekort aan elektriciteit. Een kerncentrale zorgt voor een constante bron van stroom.

Kernenergie bevat best wat voordelen. Toch valt kernenergie niet onder de hernieuwbare energiebronnen zoals dat wel geldt voor windenergie en zonne-energie. Dit komt omdat de voorraad van uranium, de splijtstof die wordt gebruikt bij kernenergie, eindig is. Hoewel uranium overal op aarde voorkomt, is het deel dat economisch interessant is beperkt. Ook heeft de winning van uranium impact op mens en milieu.

Kernenergie

Experts zijn het niet met elkaar eens of kernenergie nodig is. Kernenergie zorgt voor een constante opwek, maar kan niet enkel worden ingezet als er een tekort is aan hernieuwbare energie. Als een kerncentrale alleen fungeert als buffer worden de kosten niet voldoende terugverdiend. Ook zijn kerncentrales niet ontworpen om met flinke schommelingen in het vermogen om te gaan. Een alternatief voor kernenergie is een waterstoffabriek. De hierin opgeslagen energie kan worden ingezet op het moment dat zonne- en windparken niet kunnen voldoen aan de energievraag.

De ontwikkeling en bouw van een kerncentrale duurt tientallen jaren. Kernenergie gaat daarom niet bijdragen aan de energiedoelen voor 2030. Daarom blijft Steenergie inzetten op zon- en windenergie om de klimaatdoelstellingen te halen. We nodigen je uit om mee te praten. Mail je bijdragen aan info@steenergie.com en wellicht kunnen wij jouw bijdrage in een volgend artikel behandelen!

Stefan Lok

Bestuurslid Steenergie